Les Teixedes del Tillar

Àmbit:
Enfortiment d’equips a la Natura (es realitza al voltant i dins la casa forestal modernista del Tillar, en mig del bosc del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet -Conca de Barberà-)

Dinàmica:
L’activitat comença amb una introducció a l’aula de natura de la casa forestal del Tillar i on es planteja l’enigma que cal resoldre al voltant d’un problema de gestió de les comunitats de teixos (teixedes) que hi ha properes a la casa forestal, aquesta part finalitza amb la formació dels grups de treball. A continuació, cada grup ha de realitzar les tasques que li corresponen amb un temps determinat i al lloc que sigui necessari, en uns casos havent-se de desplaçar al bosc caminant i en altres cercant informació a la casa forestal mateix o al seu entorn proper. Finalment, tothom es troba de nou a l’aula de natura per a posar en comú tot l’observat i proposar una resolució de l’enigma plantejat.

Objectiu:
Pretén que els coneixements, les habilitats i les competències de tots es combinin i complementin, el que fa que es multipliquin, obtenint solucions i punts de vista als que potser individualment no arribaries. Ja que es desenvolupa el mètode científic, o sigui la presa de dades, la formulació d’hipòtesis, l’anàlisi de les dades i la proposta de resolució d’un problema ambiental que es presenta a l’entorn natural on es realitza l’activitat.

Les competències i habilitats que treballem en aquesta dinàmica són: el treball en equip, el lideratge, la cohesió de grup, capacitat d’improvisar i la creativitat.